Organisaation kehitysprojektin hyödyt 

Hiljainen tieto kuuluviin
Monissa organisaatioissa johdetaan tutulla kaavalla ylhäältä alaspäin tietämättä tarkemmin mitä työntekijät kaipaavat ja odottavat. Ihmisillä on myös vahva tarve tulla kuulluksi ja saada kokemus siitä, että he pääsevät vaikuttamaan omaan työkulttuuriinsa. Usein tiimien keskuudessa on valtavasti tärkeää tietoa, joka ei välttämättä koskaan ulotu johdon ja esihenkilöiden korviin. Kehitysprojektin tärkeimpänä toimenpiteenä on kaivaa tämä hiljainen tieto esille ja kuuluviin.

Kepeyttä päätöksentekoon
Yleensä ihmiset tekevät organisaation sisällä kokonaisuuden kannalta hyviä päätöksiä, jos heillä on päätöksenteon tukena tarpeeksi oleellista tietoa. Jotta jokainen organisaation jäsen osaisi tehdä suuren kuvan kannalta hyviä päätöksiä omaan työhönsä liittyen, organisaation läpinäkyvyyttä ja tiedon jakamista matalalla kynnyksellä tulisi lisätä. Kehitysprojektin myötä poistetaan turhat hidasteet päätöksenteosta, jotta jokaisella työntekijällä olisi samankaltaiset mahdollisuus vaikuttaa omaan työympäristöönsä. 

Merkityksellisyyden kokemus
Työn merkityksellisyys syntyy siitä, kun yksilö kokee olevansa osa yhteisöä ja pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan työssään. Tämän tunteen vahvistamiseen pyrimme kehitysprojektissamme. Merkityksellisyyden kokemus on tärkeä osa sekä työhyvinvointia että työntekijän sitoutumista niin työhönsä kuin työnantajaansakin – ja tietenkin sillä on vaikutusta myös tuottavuuteen. Kun työ on merkityksellistä ja siinä on imua, myöskin tuottavuus paranee.

Positiivinen yritysmielikuva
Hyvinvoivat työntekijät tuottavat parempaa ja laadukkaampaa asiakaskokemusta. Kehitysprojekti luo myös positiivista yritysmielikuvaa ja sitouttaa työntekijöitä. Usein kehitysprojekti voi myös kirkastaa yrityksesi olemassaolon tarkoitusta.

Vahvuuksien ja voimavarojen kirkastuminen
Hyvinvoinnista ei voi siirtää vastuuta työntekijälle, sillä usein hän ei tiedä mitä sen eteen voi työyhteisössä konkreettisesti tehdä. Työntekijöille tarjolla oleva keskustelutuki yksilöllisten voimavarojen ja vahvuuksien löytämiseen on tärkeä osa kehitysprojektia. Yksilöllisen tuen rinnalla työhyvinvointia vahvistetaan kehittämällä organisaation toimintamalleja, johtamista sekä kehittämällä itsetuntemusta ja yksilöllisiä edellytyksiä tehdä töitä.

Turvaa ja avoimuutta
Kehitysprojektin myötä organisaation työntekijät saavat kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja pääsevät vaikuttamaan sekä kehittämään työyhteisöä toivottuun suuntaan. Johtajat saavat arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan johtamista  ja organisaatiokultuuria tulisi kehittää ja mitä johtajilta odotetaan. Tuloksena syntyy läpinäkyvyyttä, vaikutusmahdollisuuksia, avoin organisaatiokulttuuri sekä tunneilmastoltaan turvallinen työpaikka.