Yrityksen tarjoama valmennus ja keskustelutuki osana kukoistavaa työyhteisöä

20.01.2022

Kirjoittaja: Johanna Kivinen

Työhyvinvointi ei ole yksiselitteinen juttu tai pelkkää työterveyttä, vaan työhyvinvointi koostuu useammasta eri elementistä. Työhyvinvointia tulisi tarkastella niin yksilöllisten tarpeiden, työkyvyn ja työntekemisen edellytysten kuin työyhteisön ja organisaatiokulttuurin, sekä johtamisen kautta. 

Yksilövalmennus ja keskustelutuki osana organisaatiokulttuuria


Työhyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpito ovat työnantajan ja työntekijöiden yhteisellä vastuulla.  Yrityksen tarjoama valmennus on helposti saavutettavaa, tehokasta ja ennalta ehkäisevää  keskustelutukea.  Valmennuksen tarjoaminen huomioi yksilölliset työntekijälähtöiset tarpeet. Valmenus huolehtii työntekijöiden yksilöllisistä ja inhimillisistä tarpeista, sekä edellytyksistä voida hyvin.  Meillä kaikilla on sisäänrakennettu tarve tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja kohdatuksi, aina työyhteisöstä ei löydy henkilöä, jolla olisi aikaa, tai ammattitaitoa mentoroivaan keskusteluun, saatika terapeuttiseen keskusteluun.  

Yksilökohtaiset keskustelut organisaatioissa yleensä keskittyvät enemmän perinteisiin tavoite- ja kehityskeskustelumalleihin. Esihenkilöiltä tai mentoreilta ei voida myöskään vaatia osaamista terapeuttiseen keskusteluun tai terapettina toimimiseen, mikäli työntekijällä on vapaa-ajallaan esimerkiksi ihmissuhteissa henkilökohtaisia haasteita tai muita kriisejä, jotka heijastuvat työhön. Ihmisten haasteet ovat usein taustaustaltaan ja olemukseltaan hyvin monikasvoisia. Omien henkilökohtaisten vaikeiden asioiden tuominen esille vaatii myös psykologisesti turvallisen tilanteen ja usein on helpompaa kertoa asioista neutraalimmalle henkilölle, kuin omaan työyhteisöön kuuluvalle jäsenelle.

Valmennus edistää yksilöllisten voimavarojen löytämistä, sekä auttaa yksilöitä löytämään keinoja pitää huolta omasta hyvinvoinnista niin vapaalla, kuin työssä, lisäksi valmennus tarjoaa myös ennalta ehkäisyä mielenterveyssyistä johtaviin sairauspoissaoloihin. Keskustelutuen tarjoaminen työntekijöille tuo myös suoria säästöjä,  kun mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja saadaan vähenemään ennalta ehkäisevästi. 

Monipuolinen työhyvinvoinnista huolehtiminen vaikuttaa organisaation menestykseen, esimerkiksi taloudelliseen tulokseen ja maineeseen, hyvinvoiva henkilöstö tekee parempaa tulosta.  Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut ja vastuuntuntoinen, hän onnistuu ja innostuu työssään, kokee työn imua ja osaa huolehtia työn ja vapaa-ajan tasapainosta. 

Yrityksen tarjoaman yksilövalmennuksen hyödyt


Kun työntekijät saavat yksilöllistä valmennusta, on mahdollista, että heidän kykynsä tunnistaa omia taitojaan kasvaa ja he onnistuvat jopa rikkomaan aiempia rajoja taidoissaan. Yrityksen tarjoama yksilövalmennus tukee vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamista. Valmennus kehittää näkökulman vaihtamisen taitoa ja edistää palautumista esimerkiksi työssä tapahtuvista vastoinkäymisistäAmmattitaitoa on myös omasta työkyvystä huolehtiminen, työajan hallintaa ja aikatauluttamista on hyvä opetella, jotta työkuorma ei kasva kohtuuttomaksi. Ammattitaidon kehittäminen kuitenkin yleensä vaati resursseja kehittää taitoja, eikä substanssiosaamisen kehittämisen lisäksi organisaatioissa osata välttämättä kiinnittää huomiota yksilöllisiin työhyvinvointitaitoihin ja niiden kehittämiseen osana ammattitaitoa. 

Työntekijä on sama ihminen työssä ja vapaa-ajalla, työ vaikuttaa vapaa-aikaan ja vapaa-aika työhön. Jos jompikumpi ei ole tasapainossa, on sillä vaikutuksia kaikille elämän osa-alueille. Siksi ei riitä, että työolosuhteet ovat kunnossa tai se, että yksilö huolehtii yksilöllisestä hyvinvoinnistaan.  Valmennus lisää henkisiä voimavaroja, sekä psykologisia voimavaroja. Esimerkiksi vaikeuksista selviytyminen, optimismi, itsensähyväksyminen, sekä itsetuntemus ja elämän merkityksellisyys voivat vahvistua.  Myös edellytykset toimia yhteisössä, kuten vuorovaikutus-, sekä tunnetaidot kehittyvät. Sosiaalisia taitoja tarvitaan muun muuassa avun pyytämiseksi sekä saamiseksi ja toisen ihmisen kohtaamiseksi. Työelämässä on vahvuutta kohdata omia ja toisten tarpeita, tämä luo myönteistä ilmapiiriä. Sosiaalisten taitojen kehittäminen ja vahvistaminen jatkuu koko eliniän.

On jopa kohtuutonta vaatia työntekijöitä hallitsemaan ilman tukea ja valmennusta kaikki työhyvinvoinnin osa-alueet, joihin itse voi myönteisesti vaikuttaa. Valmennusa toimii tässä yksilöllisenä tukena ja apuna.  On myös suuri vaatimus odottaa, että työhyvinvoinnista voidaan yksilöllisesti ottaa vastuuta, jos siihen ei saa tukea ja apua. Työhyvinvoinnin edellytykset ja valmiudet ovat myös usein hyvin yksilökohtaisia.